Algemene voorwaarden

 1. Bij aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot afname. Bij eventuele afzegging blijft de verkoper vrij, hetzij de afname en de volledige betaling der bestelling, hetzij een schadevergoeding te eisen.
 2. Leveringstermijnen worden ter inlichting aangeduid en zijn in geen geval bindend en kunnen in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling.
 3. Onze rekeningen zijn betaalbaar contant en ten huize van de verkoper, tenzij andersluidende en schriftelijke bepaling.
 4. Wanneer een rekening gedurende meer dan 8 dagen na haar vervaldag onbetaald blijft en er binnen de 8 dagen na ingebrekestelling geen voldoening volgt:
  1. zullen alle eventuele prijsverminderingen en kortingen vervallen
  2. zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 10 % (met een minimum van 25 €)
  3. zal een nalatigheidsinterest aangerekend worden van 1 % per maand te berekenen vanaf factuurdatum
 5. In geval van gerechtelijke procedure zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd en bij bevoegdheid van de vrederechter van het achtste kanton in Antwerpen.
 6. Door het niet betalen van een rekening op de vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de toegestane betalingsvoorwaarden.
 7. De goederen blijven eigendom van Global Wineries n.v. tot volledige betaling van het factuurbedrag, en blijven opeisbaar bij niet betaling binnen de gestelde termijnen.
 8. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling.
 9. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgende op de ontvangst der goederen bij de firma ingediend te worden.
 10. In geval van herverkoop van de goederen, zelfs verwerkt, eigendom van de verkoper, draagt de koper, vanaf heden, aan de verkoper alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop.